خدمات

خدمات قبل از فروش

مشاوره و ارائه مدارک و اطلاعات فنی متناسب با درخواست، جهت انتخاب صحيح پمپ به متقاضيان (آشنایی با پمپ)

Sales

درحین اجرای پروژه

اجرای فرايند های انتقال اطلاعات به مشتری (تصاوير، مکاتبات، بازديدها، گزارشات پيشرفت پروژه و ...)

2

خدمات بعد ازفروش

اعزام افراد متخصص جهت نصب، راه اندازی و تعمير پمپها .
تامين قطعات يدکی مورد نياز پمپها حداکثر به مدت 10 سال .
اخذ گواهی، تاييد ساخت و عملکرد پمپهای ساخته شده از هر يک از موسسات بين المللی مورد نظر مشتری .
گارانتی پمپهای ساخته شده به مدت يکسال پس از راه اندازی و حداکثر 18 ماه پس از خريد .

3