ساخت پمپ  OH2  به شیوه مهندسی معکوس

 

ساخت پمپ  OH2  توسط شرکت جهت سیال زایلن از روی نمونه به شیوه مهندسی معکوس برای فازهای 9 و 10 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی. 

 

 

8