انواع تست پمپ

در صورت معرفی مشتری برای هر یک از خدمات فوق الذکر، این شرکت 5 تا 10 درصد مبلغ فاکتور را به عنوان پورسانت به معرفی کننده پرداخت می نماید.
لازم به ذکر است که پورسانتی نیز برای نوبت های بعدی که مشتری مستقیما به شرکت مراجعه می نماید، به معرفی کننده پرداخت می گردد.