تست تخصصی پمپ های خاص در صنعت

| تست تخصصی پمپ های خاص در صنعت |

نیاز صنعت

اطلاعات کافی، واقعی و مستند نسبت به عملکرد پمپی که هیچ گونه مدارک فنی و شناسنامه ای ندارد.

راه حل

تست تخصصی پمپ های خاص در صنعت، مطابق با استانداردهای بین المللی با ابزار مناسب و کالیبره، نیروی متخصص و با تجربه و ارائه اطلاعات کامل پمپ به متقاضی

تست های قابل ارائه در شرکت پترو رهان پمپ

پمپ های سانتریفوژ

1- تست هیدرو استاتیک پمپ hydrostatic test مطابق با استاندارد aPI610
2- تست عملکرد پمپ performance test مطابق با استاندارد API610
3- تست مکانیکی پمپ mechanical running test مطابق با استاندارد API610

پمپ های دوزینگ دیافراگم ( پمپ دیافراگمی )

1- تست steady state accuracy مطابق با استاندارد API675
2- تست linearity مطابق با استاندارد API675
3- تست repeatability مطابق با استاندارد API675

پمپ های اسکرو و دنده ای با سیال روغن

1- تست هیدرو استاتیک پمپ hydrostatic test مطابق با استاندارد aPI610
2- تست عملکرد پمپ performance test مطابق با استاندارد API676
3- تست مکانیکی پمپ mechanical running test مطابق با استاندارد API610

آشنایی بیشتر

پخش ویدیو

لیست قیمت ( ریال )

آخرین بروزرسانی:1402/02/20

تست پمپ سانتریفیوژ

ردیف

سایز بر اساس توان موتور(KW)

تست هیدرواستاتیک

تست عملکرد

تست رانینگ (1ساعته)

تست رانینگ (4ساعته)

پکیج کامل تست

1

5.5 >

8,698,586

17,397,172

8,698,586

13,917,737

34,794,344

2

11 > _ > 5.5

12,178,020

22,616,323

12,178,020

17,397,172

46,972,363

3

30 > _ > 11

15,657,455

26,095,758

15,657,455

20,876,606

57,410,668

4

55 > _ > 30

17,397,172

34,794,344

17,397,172

22,616,323

69,588,680

5

75 > _ > 55

17,397,172

41,753,212

17,397,172

22,616,323

76,547,556

تست پمپ دوزینگ دیافراگم

ردیف

سایز پمپ بر اساس دبی(m3/hr)

تست Linearity

تست Repeatability

تست Steady State Accuacy

پکیج کامل تست

1

1>

17,397,172

34,794,344

34,794,344

86,985,859

2

1.3 > _ > 1

20,876,606

43,492,929

43,492,929

107,862,465

3

5 > _ > 1.3

26,095,758

52,191,515

52,191,515

130,478,788

4

10 > _ > 5

29,575,192

60,890,101

60,890,101

151,355,395

5

20 > _ > 10

34,794,344

69,588,687

69,588,687

173,971,718

تست پمپ اسکرو و دنده ای

ردیف

سایز پمپ براساس فلنج خروجی

تست هیدرو استاتیک

تست عملکرد

تست رانینگ (1ساعته)

تست رانینگ (4ساعته)

پکیج کامل تست

1

25

8,698,586

69,588,687

34,794,344

40,013,495

113,081,617

2

50

8,698,586

69,588,687

34,794,344

40,013,495

113,081,617

3

65

8,698,586

69,588,687

34,794,344

40,013,495

113,081,617

4

80

12,178,020

78,287,273

38,273,778

43,492,929

128,739,071

5

100

12,178,020

78,287,273

38,273,778

43,492,929

128,739,071

6

125

15,657,455

81,766,707

41,753,212

46,972,364

139,177,374

7

150

15,657,455

86,985,859

50,451,798

147,875,960

8

200

17,397,172

104,383,031

52,191,515

57,410,667

173,971,718

پکیج کامل تست در پمپ های سانتریفیوژ، اسکرو و دنده ای شامل: تست هیدرواستاتیک، تست عملکرد و تست رانینگ یک ساعته
پکیج کامل تست در پمپ های دوزینگ دیافراگم شامل: تست Linearity، تست Repeatability، تست Steady State Accuacy
در صورتیکه در تست اول پمپ داراي ایراد و اشکال باشد. هر گونه خدمات اضافه براي رفع عیب جداگانه محاسبه و اعلام میگردد.
هزینه تست پمپهاي طبقاتی و سایر پمپهاي خاص که در این جدول آورده نشده بصورت جداگانه محاسبه و اعلام میگردد.
مکان دریافت و ارسال الکتروپمپ در ایستگاه تست شرکت پترو رهان پمپ کف سالن تست میباشد.
هرگونه خدمات اضافه خارج از موارد یاد شده بصورت جداگانه محاسبه و به کارفرما اعلام میگردد.
جدول فوق شامل یک مرتبه تست قبل از حضور بازرس و یک مرتبه در حضور بازرس میباشد..

گالری تصاویر

نمونه رضایت مشتری

پخش ویدیو

گواهی های مربوطه