تست تخصصی پمپ های خاص در صنعت

| تست تخصصی پمپ های خاص در صنعت |

نیاز صنعت

اطلاعات کافی، واقعی و مستند نسبت به عملکرد پمپی که هیچ گونه مدارک فنی و شناسنامه ای ندارد.

راه حل

تست تخصصی پمپ های خاص در صنعت، مطابق با استانداردهای بین المللی با ابزار مناسب و کالیبره، نیروی متخصص و با تجربه و ارائه اطلاعات کامل پمپ به متقاضی

تست های قابل ارائه در شرکت پترو رهان پمپ

پمپ های سانتریفوژ

1- تست هیدرو استاتیک پمپ hydrostatic test مطابق با استاندارد aPI610
2- تست عملکرد پمپ performance test مطابق با استاندارد API610
3- تست مکانیکی پمپ mechanical running test مطابق با استاندارد API610

پمپ های دوزینگ دیافراگم ( پمپ دیافراگمی )

1- تست steady state accuracy مطابق با استاندارد API675
2- تست linearity مطابق با استاندارد API675
3- تست repeatability مطابق با استاندارد API675

پمپ های اسکرو و دنده ای با سیال روغن

1- تست هیدرو استاتیک پمپ hydrostatic test مطابق با استاندارد aPI610
2- تست عملکرد پمپ performance test مطابق با استاندارد API676
3- تست مکانیکی پمپ mechanical running test مطابق با استاندارد API610

آشنایی بیشتر

پخش ویدیو
اشتراک‌درواتساپ
اشتراک‌درتلگرام
اشتراک‌درایمیل

دانلود لیست قیمت ( ریال )

آخرین بروزرسانی:1403/04/23

پکیج کامل تست در پمپ های سانتریفیوژ، اسکرو و دنده ای شامل: تست هیدرواستاتیک، تست عملکرد و تست رانینگ یک ساعته
پکیج کامل تست در پمپ های دوزینگ دیافراگم شامل: تست Linearity، تست Repeatability، تست Steady State Accuacy
در صورتیکه در تست اول پمپ داراي ایراد و اشکال باشد. هر گونه خدمات اضافه براي رفع عیب جداگانه محاسبه و اعلام میگردد.
هزینه تست پمپهاي طبقاتی و سایر پمپهاي خاص که در این جدول آورده نشده بصورت جداگانه محاسبه و اعلام میگردد.
مکان دریافت و ارسال الکتروپمپ در ایستگاه تست شرکت پترو رهان پمپ کف سالن تست میباشد.
هرگونه خدمات اضافه خارج از موارد یاد شده بصورت جداگانه محاسبه و به کارفرما اعلام میگردد.
جدول فوق شامل یک مرتبه تست قبل از حضور بازرس و یک مرتبه در حضور بازرس میباشد..

گالری تصاویر

نمونه رضایت مشتری

پخش ویدیو

گواهی های مربوطه