تست تخصصی پمپ های خاص در صنعت

| تست تخصصی پمپ های خاص در صنعت |

نیاز صنعت

اطلاعات کافی، واقعی و مستند نسبت به عملکرد پمپی که هیچ گونه مدارک فنی و شناسنامه ای ندارد.

راه حل

تست تخصصی پمپ های خاص در صنعت، مطابق با استانداردهای بین المللی با ابزار مناسب و کالیبره، نیروی متخصص و با تجربه و ارائه اطلاعات کامل پمپ به متقاضی

تست های قابل ارائه در شرکت پترو رهان پمپ

پمپ های سانتریفوژ

1- تست هیدرو استاتیک پمپ hydrostatic test مطابق با استاندارد aPI610
2- تست عملکرد پمپ performance test مطابق با استاندارد API610
3- تست مکانیکی پمپ mechanical running test مطابق با استاندارد API610

پمپ های دوزینگ دیافراگم ( پمپ دیافراگمی )

1- تست steady state accuracy مطابق با استاندارد API675
2- تست linearity مطابق با استاندارد API675
3- تست repeatability مطابق با استاندارد API675

پمپ های اسکرو و دنده ای با سیال روغن

1- تست هیدرو استاتیک پمپ hydrostatic test مطابق با استاندارد aPI610
2- تست عملکرد پمپ performance test مطابق با استاندارد API676
3- تست مکانیکی پمپ mechanical running test مطابق با استاندارد API610

آشنایی بیشتر

پخش ویدیو
اشتراک‌درواتساپ
اشتراک‌درتلگرام
اشتراک‌درایمیل

لیست قیمت ( ریال )

آخرین بروزرسانی:1402/08/11

تست پمپ سانتریفیوژ

ردیف

سایز بر اساس توان موتور(KW)

تست هیدرواستاتیک

تست عملکرد

تست رانینگ (1ساعته)

تست رانینگ (4ساعته)

پکیج کامل تست

1

5.5 >

20,333,040

40,666,080

20,333,040

32,532,864

81,332,160

2

11 > _ > 5.5

28,466,256

52,865,904

28,466,256

40,666,080

109,798,416

3

30 > _ > 11

36,599,472

60,999,120

36,599,472

48,799,296

134,198,064

4

55 > _ > 30

40,666,080

81,332,160

40,666,080

52,865,904

162,664,320

5

75 > _ > 55

40,666,080

97,598,592

40,666,080

52,865,904

178,930,752

تست پمپ دوزینگ دیافراگم

ردیف

سایز پمپ بر اساس دبی(m3/hr)

تست Linearity

تست Repeatability

تست Steady State Accuacy

پکیج کامل تست

1

1>

40,666,080

81,332,160

81,332,160

203,330,400

2

1.3 > _ > 1

48,799,296

101,665,200

101,665,200

252,129,696

3

5 > _ > 1.3

60,999,120

121,998,240

121,998,240

304,995,600

4

10 > _ > 5

69,132,336

142,331,280

142,331,280

353,794,896

5

20 > _ > 10

81,332,160

162,664,320

162,664,320

406,660,800

تست پمپ اسکرو و دنده ای

ردیف

سایز پمپ براساس فلنج خروجی

تست هیدرو استاتیک

تست عملکرد

تست رانینگ (1ساعته)

تست رانینگ (4ساعته)

پکیج کامل تست

1

25

20,333,040

162,664,320

81,332,160

93,531,984

264,329,520

2

50

20,333,040

162,664,320

81,332,160

93,531,984

264,329,520

3

65

20,333,040

162,664,320

81,332,160

93,531,984

264,329,520

4

80

28,466,256

182,997,360

89,465,376

101,665,200

300,928,992

5

100

28,466,256

182,997,360

89,465,376

101,665,200

300,928,992

6

125

36,599,472

191,130,576

97,598,592

109,798,416

325,328,640

7

150

36,599,472

203,330,400

117,931,632

345,661,680

8

200

40,666,080

243,996,480

121,998,240

134,198,064

406,660,800

پکیج کامل تست در پمپ های سانتریفیوژ، اسکرو و دنده ای شامل: تست هیدرواستاتیک، تست عملکرد و تست رانینگ یک ساعته
پکیج کامل تست در پمپ های دوزینگ دیافراگم شامل: تست Linearity، تست Repeatability، تست Steady State Accuacy
در صورتیکه در تست اول پمپ داراي ایراد و اشکال باشد. هر گونه خدمات اضافه براي رفع عیب جداگانه محاسبه و اعلام میگردد.
هزینه تست پمپهاي طبقاتی و سایر پمپهاي خاص که در این جدول آورده نشده بصورت جداگانه محاسبه و اعلام میگردد.
مکان دریافت و ارسال الکتروپمپ در ایستگاه تست شرکت پترو رهان پمپ کف سالن تست میباشد.
هرگونه خدمات اضافه خارج از موارد یاد شده بصورت جداگانه محاسبه و به کارفرما اعلام میگردد.
جدول فوق شامل یک مرتبه تست قبل از حضور بازرس و یک مرتبه در حضور بازرس میباشد..

گالری تصاویر

نمونه رضایت مشتری

پخش ویدیو

گواهی های مربوطه